išmainyti


išmainyti
išmainýti tr. 1. R ką savo atiduoti ir gauti į tą vietą kitą daiktą, mainais iškeisti: Aš karvę į arklį išmainiaũ KBI24. Ir išmainiáu seną vištą į jauną viščiuką Krtn. Aš išmainiau bėrą žirgą mozūrams į duoną JD1540. Kulkelę … į aukso žiedelį išmainiau KlpD95. ^ Išmainė velnią ant gegutės LTR(Lbv). Išmainė protą į šnapšės burną Šts. | refl. tr.: Išsimaĩnė geresnį arklį, kaip turėjo Ėr. Išsimainiaũ bernelį už aukso žiedelį Švn. 2. refl. mainantis apsigauti: Dažnai bemainydamas taip išsimaino, jog pėsčias vaikščioja Rp. 3. J pakeisti kitu: Jau tą girinyką išmaĩnė, nebėr Ds. Tu auką, širdžiai vakar mielą, šiandieną žaislu išmainei Mair. Nusprendė tuos drabužius išmainyti su prastesniais J.Balč. 4. refl. pasidaryti kitokiam, pasikeisti: Iš veido išsimaĩnė Prng. Matos, ka serga, išsimaĩnė jau Jnšk. Jo veidas išsimainęs, dėmėtas, lyg sudaužytas J.Paukš. 5. iškeisti pinigus: Išmainýkit man dešimt rublių po penkis Mrj. Aš tą šimtinę išmainiau, paėmiau tris auksinus BsMtI120. 6. pavaduoti: Ateik išmainýti mane . Ejom vortos (sargybos) išmainýt Lp. | refl.: Kaip tu išsimainysi iš sargybos, tai tu ateik pas manę BsPIV183. | Anas jau dvidešimtuką išmaĩnė (persirito per 20 metų) Arm.
◊ rankàs išmainýti pakeisti, pavaduoti dirbantį: Nėr kam išmainýt baltų rankẽlių, nėr kam užtarti tikro žodelio (d.) Ppr.
\ mainyti; antsimainyti; apmainyti; atmainyti; įmainyti; išmainyti; numainyti; pamainyti; parmainyti; permainyti; pramainyti; primainyti; sumainyti; užmainyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmainyti — išmainýti vksm. Kaimýnas trijų̃ kambarių̃ bùtą išmai̇̃nė į mažèsnio plóto bùtą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atmainyti — tr. 1. grąžinti, atiduoti vienas antram atgal ką sumainytą: Aš paimsiu šitą stiklą, bet, jei netiks, tai atmainysit Mrj. Bent atmainyki aukso žiedelį, o aš tavo nebūsiu JV333. Oi ataduokie, bernužėli, atmainykie žiedelį KrvD103. | refl. tr., intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeisti — iškeĩsti, iškeĩčia (ìškeičia), ìškeitė tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Susitarė ant galo kalinius vieni antrims iškeisti S.Dauk. Nemokėjai išsaugoti jausmo, greit jį iškeitei ir išbarstei V.Mozūr. | refl. tr.: Nei vieną piktą žodį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numainyti — tr. 1. žr. išmainyti 1: Kam ką numainyti KI32. | refl. tr.: Aš arklį už karvę nusimainiaũ KBI24. Ate[jo] pavasaris, nėr kuom aria, tai karvelę turė[ja]u nusmainyt an arklyno Ml. 2. J mainant apgauti: Numaĩnė muni prakeiktas vabalas ir dar prydų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parmainyti — tr. išmainyti: Vai, kur dėsi vainikėlį – vai, ar duote parsiduosi, ar mainyte parmainysi? (d.) Mrj. Kur dėjai savo žilį (arklį)? – Parmainiau an juodo Mrs. mainyti; antsimainyti; apmainyti; atmainyti; įmainyti; išmainyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permainyti — tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Ir permainė žiedus LB192. 2. R12 pakeisti vieną kitu: Permainyk man šitą pilkę (sviedinį) ant kitos – neapsižiūrėjau, kad yra skylė Mrj. Štai sudrengtas kaip šuo [piemuo], o nepasigailės jo niekas, kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramainyti — tr. 1. mainais iškeisti, išmainyti: Paskui ir anas pramaĩnė tą arklį Dv. Kad pramanytau, tai tave an vilko uodegos pramainytau Asv. Tą patį žirgelį dai pramainysiu TDrIV47(Dglš). Turėjau menką, pramainiaũ ant geresnio Vrn. An rūkymo pramaĩno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumainyti — K 1. tr., intr. padaryti mainus, išmainyti: Sumaĩnė su juo drapanom ir arkliais BM168. Ar tai mano kviečius sumainėt į žvyrą? MPs. ^ Su jaunu berneliu sumainėm žiedelius LTR(Šd). Jau surištos baltos rankos, sumainyti žiedeliai (d.) Pn. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsimainyti — (ž.) tr. mainymu ką laimėti, užsidirbti: Nemainyk arkliais, neantsimainysi nėko gero Šts. mainyti; antsimainyti; apmainyti; atmainyti; įmainyti; išmainyti; numainyti; pamainyti; parmainyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmainyti — tr. 1. K paimti vieną daiktą ir duoti kitą, padaryti mainus: Botagais su kuo apmaĩnėt? Mlt. ^ Čigonas i arklį an kūlio apmaino Plv. Seniai mano da iškalbėta ir žiedeliai da apmainyta (vieno antram pasižadėta) TŽI165. | refl.: Dabar mudu turiva… …   Dictionary of the Lithuanian Language